Privacybeleid

Over G-recreatie

Op de websites van G-recreatie en de Sportotheek Den haag vind je alle informatie over de door ons aangeboden lessen georganiseerde evenementen en te huren sportartikelen.

G-recreatie is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) voor de verwerkingen die in deze privacyverklaring staan beschreven. Hieronder tref je onze contactgegevens:

G-recreatie
Laan van Waalhaven 287
2497GL  DEN HAAG

Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Stuur dan een e-mail naar info@g-recreatie.nl

G-recreatie is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere websites, bijvoorbeeld websites waarnaar wordt verwezen op de websites van G-recreatie. Wanneer de URL tijdens je zoektocht op het internet van ons adres verandert in de website van een andere onderneming, stichting of entiteit raden wij je aan telkens de privacyverklaring en de disclaimer van die website te raadplegen. 

 

 

 

In welke gevallen verwerken wij persoonsgegevens?

Evenementen, sportartikelen en lessen producten

Op onze websites kun je een registratie achter laten om sport en spel artikelen te huren, een evenement te laten organiseren of om edutainment lessen te reserveren.

Wanneer je een registratie voltooid hebt, ontvangt G-recreatie jouw voor- en achternaam, de naam van de organisatie waarvoor je werkt, jouw functie bij deze organisatie, jouw e-mailadres en optioneel jouw telefoonnummer.

G-recreatie gebruikt deze gegevens om jouw registratie te bevestigen en je in staat te stellen gebruik te maken ons aanbod. Wanneer jij je aanmeldt voor een betaald evenement of de huur van onze sport- en spelartikelen, zullen wij ook vragen om jouw adres en bankrekeningnummer te verstrekken, zodat wij de kosten kunnen factureren. 

Deze verwerkingen van persoonsgegevens zijn noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Kenniscentrum Sport & Bewegen met betrekking tot het gebruik van het betreffende profiel of online product (artikel 6 lid 1 sub b AVG). De verstrekking van deze persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om de overeenkomst te sluiten. Wanneer je deze persoonsgegevens niet verstrekt, kun je geen gebruik maken van (de betaalde versie van) het betreffende profiel of online product. 

Na registratie, worden persoonsgegevens opgeslagen in ons beveiligde.
 Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang

(Artikel 6 lid 1 sub f AVG).

Zie Cookieverklaring

(Artikel 6 lid 1 sub a AVG). 

Op verzoek kan G-recreatie uitleg geven over welke gegevens zijn gebruikt en waarvoor en de door de AVG geboden bescherming

Evenementen

Op de website van G-recreatie is het mogelijk je aan te melden voor evenementen. Wanneer je je aanmeldt voor een evenement, ontvangt G-recreatie jouw voor- en achternaam, e-mailadres en de naam van de organisatie waarvoor je werkt. G-recreatie en Sportotheek Den Haag gebruiken deze gegevens om jouw aanmelding te bevestigen en je voorafgaand, tijdens en/of na het evenement, informatie te verstrekken over het betreffende evenement.

Wanneer jij je aanmeldt voor een evenement waaraan kosten verbonden zijn zullen wij je verzoeken je adres en bankrekeningnummer achter te laten , zodat wij de kosten voor het evenement kunnen factureren. Deze verwerkingen van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeengekomen diensten of de verstrekking van de gehuurde   producten op basis van een overeenkomst tussen jou of de organisatie waar voor je werkt en G-recreatie of haar dochteronderneming Sportotheek Den Haag.  

(Artikel 6 lid 1 sub b AVG).

De verstrekking van deze persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om de overeenkomst te sluiten. Wanneer deze persoonsgegevens niet verstrekt zijn is deelname aan onze evenementen of het huren van sport en spelartikelen niet mogelijk.

Logbestanden

Het IP-adres van jouw computer wordt bij ieder bezoek aan de websites opgeslagen in de logbestanden. De logbestanden worden gebruikt om onze websites te verbeteren, bezoekersaantallen bij te houden en om de veiligheid van onze websites te waarborgen. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Kenniscentrum Sport & Bewegen (artikel 6 lid 1 sub f AVG). De logbestanden worden na 6 maanden verwijderd.

Contactgegevens

Wanneer je contact met ons op neemt, verzamelen en verwerken wij jouw e-mailadres en/of andere noodzakelijke contactgegevens, die je aan ons verstrekt. Deze contactgegevens worden gebruikt op grond van ons gerechtvaardigd belang om te reageren op jouw vraag of verzoek (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

Cookies

De websites maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van de websites wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen.

Zie Cookieverklaring

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren aan ons verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan voor de door ons geboden dienstverlening noodzakelijk is.


Informatie over jouw aanmelding voor een evenement bewaren wij tot een jaar nadat het evenement heeft plaatsgevonden. Gegevens gerelateerd aan de facturatie voor lessen of sport en spel materialen dienen wij op grond van de wet minimaal 7 jaar te bewaren.

Gegevens die worden gebruikt voor mailings worden bewaard totdat je aangeeft de mailings niet meer te willen ontvangen of wij besluiten om de mailings niet meer te versturen.

Jouw e-mailadres en/of andere noodzakelijke contactgegevens, die je ons verstrekt wanneer je contact met ons opneemt, bewaren wij tot een jaar nadat jouw vraag, klacht of verzoek is afgehandeld. 

Het is mogelijk dat G-recreatie of de Sportotheek Den Haag gevraagd wordt persoonsgegevens langer te bewaren in het kader van een eventuele wettelijke bewaarplicht of om haar belangen te beschermen eventueel beschermen van haar rechten.

Welke maatregelen treffen wij om jouw persoonsgegevens te beveiligen?

G-recreatie en de Sports theek Den Haag hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Deze verschillen per verwerkingsactiviteit. De genomen maatregelen worden bepaald door het veiligheidsrisico zoals dat door ons is ingeschat. 

info@g-recreatie.nl

Aan welke derde partijen verstrekken wij jouw persoonsgegevens?

In principe gaat G-recreatie ervan uit dat voor de door haar geboden dienstverlening niet noodzakelijk is persoonsgegevens met derde te delen. Wanneer dit wel noodzakelijk is gaan wij in ieder geval met die derde partij een verwerkersovereenkomst aan, waarin wij zorgvuldige de gemaakte afspraken over de bescherming van persoonsgegevens vastleggen. 

 

Verwerken wij persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte?

Nee G-recreatie of Sports theek Den Haag verwerkt geen persoonsgegevens buiten Europese Economische Ruimte

 

 

Wat zijn de rechten van onze klanten?

Op basis van de AVG heb je als klant bij G-recreatie of Sports theek Den Haag diverse rechten.

Je hebt het recht:

Om G-recreatie of Sports theek Den Haag te verzoeken om inzage (artikel 15 AVG)
Om G-recreatie of Sports theek Den Haag te verzoeken tot rectificatie (artikel 16 AVG)
van het wissen van eerder verstrekte persoonsgegevens
(artikel 17 AVG).
Om te verzoeken tot beperking van de verwerking van verstrekte persoonsgegevens
(artikel 18 AVG).
Afhankelijk van de omstandigheden en de specifieke situatie is het mogelijk om ons te verzoeken eerder verstrekte persoonsgegevens over te dragen
(artikel 20 AVG).

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op vooraf gegeven toestemming, je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking van de gegeven toestemming. 

Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

Wij streven ernaar binnen één maand te reageren op jouw verzoek om jouw rechten uit te oefenen. Wij kunnen deze termijn met één maand verlengen. Wij zullen voldoen aan het verzoek of bezwaar voor zover de wet ons daartoe verplicht. 

Je kunt een verzoek om jouw rechten uit te oefenen sturen naar info@g-recreatie.nl

Het blijft te alle tijden mogelijk om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Meldingen van wijzigingen worden op deze pagina van de website geplaatst.